„Асоциация на търговските арбитражи в България“ (Асоциацията) е учредена през 2016 г. като сдружение с нестопанска цел в подкрепа на арбитражните съдилища в Република България. Арбитражът е отдавна наложен и предпочитан метод за разрешаване на спорове по света и формира съществена част от правораздавателната система, на която обществото разчита за справедливост и навременност. Асоциацията цели да изгради същото доверие в арбитражните институции и у нас, да популяризира арбитражното производство като извънсъдебен способ за разрешаване на търговски спорове и да отговори на нуждата за защита и подкрепа на арбитражите в България.

„Асоциация на търговските арбитражи в България“:

  • провежда срещи на своите членове за дискусии по теми и въпроси, свързани с арбитража.
  • занимава се с изготвяне на проекти за изменения и допълнения на действащи законови и подзаконови нормативни актове и разработва изследвания, анализи, доклади и други материали по актуални юридически въпроси.
  • анализира и обобщава арбитражната практика с цел нейното уеднаквяване и реагира при установяване на нелоялни практики в сферата на арбитражното производство.
  • установява контакти и взима участие в работата на други организации, осъществяващи дейност в областта на арбитражното производство в страната и чужбина и сама организира семинари, кръгли маси, конференции и обучения водени от български и чуждестранни специалисти в материята.

В Асоциацията могат да членуват арбитражни институции от цялата страна, които споделят нейните виждания и цели.