Основната цел „Асоциация на търговските арбитражи в България“ (Асоциацията) е да защитава интересите на арбитражните съдилища у нас. Асоциацията ще подпомага настоящите и бъдещите си членове като предлага тълкуване на новите положения в арбитражното производство възникнали след промени в българското законодателство и ще се занимава с нормотворчески инициативи в тази област.

Като своя мисия Асоциацията припознава грижата за повишаване на професионалната квалификацията и реализация на арбитрите. В тази насока са усилията по създаване и утвърждаване на професионални етични правила за своите членове, като стремежът е те да бъдат възприети и от други действащи арбитражни институции.

По този начин ще се постигне и по-високата цел на Асоциацията, а именно изграждане на доверие в арбитражните институции в страната и популяризиране на арбитражното производство като извънсъдебен способ за разрешаване на частноправни имуществени спорове.

Ползите за обществото от постигането на целите на Асоциацията се изразяват в предлагане на справедливо и ефективно правораздаване, което разтоварва и облекчава и без това много натоварената ни съдебна система.