Органите на управление на Асоциацията са Общо събрание и Управителен съвет.

Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. Решенията му са задължителни и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Управителният съвет се състои най-малко от три лица – членове на Асоциацията – председател, заместник-председател и един член. Те се избират от Общото събрание за срок от 5 години. Управителният съвет е постоянно действащ орган, който осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, подготвя и внася проектобюджет и отчет за дейността, определя реда и организира извършването на дейността и др.