Учредяване на Асоциацията на търговските арбитражи в България

Асоциацията на търговските арбитражи в България бе учредена по-рано през годината и бе вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 29.06.2016 г. Учредители са сдружение Европейска юридическа палата, Национална юридическа фондация и Европейска институция по медиация и арбитраж.

Асоциацията е създадена с цел да отговори на нуждата от защита интересите на арбитражните институции в страната. Ще подпомага настоящите и бъдещите си членове като предлага тълкуване и на нови положения в арбитражното производство възникнали след промени в българското законодателство и ще се занимава с нормотворчески инициативи в тази област.

В допълнение, една от средносрочните цели на Асоциацията е да създаде и утвърди професионални етични правила за своите членове, които да бъдат възприети и от други действащи арбитражни институции. Стремежът е към повишаване на професионалната квалификация и реализация на арбитрите у нас. По този начин ще се изгради доверие в арбитражните съдилища в страната и ще се популяризира арбитражното производство като извънсъдебен способ за разрешаване на частноправни имуществени спорове.

Работещи арбитражни институции, които споделят тези виждания са добре дошли в Асоциацията на търговските арбитражи в България като нейни членове. Работата в по-широко сътрудничество може само да обогати и да допринесе за по-високата ефективност в постигането на така заложените цели.