Учредителите на сдружение „Асоциация на търговските арбитражи в България“ са:

СДРУЖЕНИЕ ``ЕВРОПЕЙСКА ЮРИДИЧЕСКА ПАЛАТА``

БУЛСТАТ 176271820, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 25, представлявано от Председателя на Управителния съвет Рачко Иванов Кисьов

ФОНДАЦИЯ ``НАЦИОНАЛНА ЮРИДИЧЕСКА ФОНДАЦИЯ``

БУЛСТАТ 130016164, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Перник“ № 97-99, ап. 2, представлявано от Главния секретар Златимир Стоянов Орсов

СДРУЖЕНИЕ ``ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ``

БУЛСТАТ 176588497, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 3, представлявано от Председателя на Управителния съвет Даниел Тенчев Делчев

Членове на Управителния съвет на Асоциацията са:

доц. д-р Красимир Любенов Димитров

Преподавател и председател на ОС на ЮФ на РУ „А. Кънчев”, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“. Дългогодишен член на Комисия за защита на личните данни. Сътрудник на Комисията по правни въпроси на 41-во и 43-то НС

Златимир Стоянов Орсов

Председател на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация. Бил е член на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания към Администрацията на Президента на Република България

Маргарита Рангелова Козалиева

Член на Софийската адвокатска колегия. Била е член на Висшия дисциплинарен съд на Висшия адвокатски съвет на Република България. Председател е на Арбитражен съд при „Европейска институция по медиация и арбитраж“

Рачко Иванов Кисьов

Юрист и икономист, председател на Арбитражен съд при „Европейска юридическа палата“